Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 31 tỷ TL nhẹ
Diện tích: 590 m Hình thức:

Danh mục: