Địa chỉ: Thị Trấn Hoà Bình Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: