Địa chỉ: Lạng giang Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: