Địa chỉ: Bắc Ninh Giá
Diện tích: 75m2 Hình thức:

Danh mục: