Địa chỉ: Thanh Hóa Giá
Diện tích: 28,4 ha Hình thức:

Danh mục: