Địa chỉ: Lâm Đồng Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: