Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 3-4 tỉ
Diện tích: 243m– 450 m2 Hình thức:

Danh mục: