Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 16 tỉ
Diện tích: 4100m2 Hình thức:

Danh mục: