Địa chỉ: Bắc Giang Giá 26xxtr
Diện tích: 85m2 Hình thức:

Danh mục: