Địa chỉ: Bình Phước Giá 1,5 tỉ
Diện tích: 1076,5m2 Hình thức:

Danh mục: