Địa chỉ: Thái Bình Giá liên hê
Diện tích: 86,7m2 Hình thức:

Danh mục: