Địa chỉ: Đồng Nai Giá 49 tỉ
Diện tích: 22000 m2 Hình thức:

Danh mục: