Địa chỉ: Hưng Yên Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: