Địa chỉ: Ninh Nải, Ninh Hoà, Khánh Hoà Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: