Địa chỉ: Bình Phước Giá
Diện tích: 26704,2m2 Hình thức:

Danh mục: