Địa chỉ: Cam Lâm KHánh Hoà Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: