Địa chỉ: Hải Tiến Hoẳng Hóa, Thanh Hóa Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: