Địa chỉ: Lai Hưng Bàu Bàng, Bình Dương Giá
Diện tích: 5385m2 Hình thức:

Danh mục: