Địa chỉ: Hoà kHánh Nam - Liên Chiểu - Đà Nẵng Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: