Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 14 tỷ
Diện tích: 202,6 m Hình thức:

Danh mục: