Địa chỉ: Hùng Thắng / Hạ Long Giá 5.x tỷ
Diện tích: 99.42m2 Hình thức:

Danh mục: