Địa chỉ: Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang - Khánh Hòa. Giá 500.000 đ/m2 (năm trăm nghìn đồng/m2)
Diện tích: 12891 m2 Hình thức:

Danh mục: