Địa chỉ: Nâm njang, Huyện Đak song, Đak nông.  Giá 4 tỷ 3
Diện tích: 14955,7 m2 Hình thức: