Địa chỉ: đường Thi Sách - Xã Đại Lào - Bảo Lộc - Lâm đồng Giá 5 tỷ 7
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: