Địa chỉ: xã Thanh An , huyên Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Giá 400 Triệu.
Diện tích: 1400m2 Hình thức:

Danh mục: