Địa chỉ: Lộc Nga – Bảo Lộc – Lâm Đồng Giá
Diện tích: 1104m2 Hình thức:

Danh mục: