Địa chỉ: Tà nung,Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Giá 250tr/1000m2 (sào)
Diện tích: 5757m2 Hình thức:

Danh mục: