Địa chỉ: Như Xuân Thành Hoá Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: