Địa chỉ: Pilieng Đam Rông Lâm Đồng Giá
Diện tích: 2325m2 Hình thức:

Danh mục: