Địa chỉ: Thái Nguyên Giá 7xxtr
Diện tích: 131m Hình thức:

Danh mục: