Địa chỉ: Cao Bằng Giá 1X tỷ
Diện tích: 1090m Hình thức:

Danh mục: