Địa chỉ: Kom Tum Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: