Địa chỉ: Long Thuận, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long Giá
Diện tích: 296m2 Hình thức:

Danh mục: