Địa chỉ: Nguyễn Dữ cũ Giá 5 tỷ
Diện tích: 60 M2 Hình thức:

Danh mục: