Địa chỉ: Tây Ninh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: