Địa chỉ: Nếnh Việt Yên Bắc Giang. Giá 2tyxx.
Diện tích: 72m2 Hình thức:

Danh mục: