Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 8xxtr
Diện tích: 7x40m Hình thức:

Danh mục: