Địa chỉ: đường Đào Tông Nguyên, Thị trấn nhà bè Giá 7t5
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: