Địa chỉ: Cumgar, Đawk Lăk Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: