Địa chỉ: thôn 12 Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng Giá
Diện tích: 6048m Hình thức:

Danh mục: