Địa chỉ: TT Nam Ban Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: