Địa chỉ: Phạm Văn Đồng Vĩnh Hải Giá
Diện tích: 105 m2 Hình thức:

Danh mục: