Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 70 1m có thượng lượng nhẹ
Diện tích: 28x20.5  Hình thức:

Danh mục: