Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4 tỉ 2
Diện tích: 192m2 Hình thức:

Danh mục: