Địa chỉ: PHỔ YÊN-THÁI NGUYÊN. Giá 6xx
Diện tích: 114m2 Hình thức:

Danh mục: