Địa chỉ: Tại Xã EA Tiêu - Huyện Kuin, Đắk Lắk Giá
Diện tích: 1857,9 m2 Hình thức:

Danh mục: