Địa chỉ: XÃ ĐẠO TÚ HUYỆN TAM DƯƠNG TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC Giá 1tyxx
Diện tích: 121,7m2 Hình thức:

Danh mục: