Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá
Diện tích: 366m² Hình thức:

Danh mục: