Địa chỉ: Bình Thuận Giá 250 tr / sào
Diện tích: 8 sào Hình thức:

Danh mục: