Địa chỉ: Bắc Giang Giá 6xx
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: